Adatvédelmi Tájékoztató

MOL Racing Korlátolt Felelőségű Társaság weboldalán (www.molracing.hu) („Weblap”) megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos adatkezelési tevékenységről

 

az adatkezelés megnevezése és célja

az adatkezelés jogalapja

a kezelt adatok köre és azok forrása

az adatkezelés időtartama

adattovábbítás címzettje

adatfeldolgozó és adatfeldolgozási tevékenység

A Weblapon érdeklődő érintettekkel elektronikus levelezéssel (e-mailben) folytatott kommunikáció, kérdések megválaszolása.

A jelen adatkezelési művelet magában foglalja a weblap használói által megadott kapcsolattartási adatok kezelését abból a célból, hogy az értékesítő kollégák fel tudják venni a kapcsolatot az érdeklődőkkel és tájékoztatást adjanak az érdekelt tartalommal kapcsolatosan.

A kapcsolattartási adatokat a MOL Racing Kft. a vállalati közös meghajtóján tartja nyilván jelszóval védetten.

A Társaság szerződéses ajánlattételével vagy ajánlat kérések fogadásával kapcsolatos adatkezelése. Vásárlási szándék közlése esetén a MOL Racing Kft. továbbítja az ügyfél elérhetőségi adatait a MOL Nyrt. számára. A MOL Nyrt. a kapott adatok alapján felveszi a kapcsolatot a partnerrel a szerződéskötés lebonyolításához.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a megkeresés és az abban foglalt adatok megküldésével ad meg a Társaság részére a megkeresés megválaszolásához és az abban foglaltak elintézéséhez szükséges körben (pl. tájékoztatás nyújtása).

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett hozzájárulása hiányában a megkeresések megválaszolására a Társaság nem képes.

GDPR 6. cikk (1) f) pontja (az adatkezelés a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges).

A jogos érdek: ajánlattétel/partneri ajánlatkérés megítélése, az ajánlatok kezelése, az adatok továbbítása a szerződéses tárgyalások sikeres és hatékony lefolytatása, a vonatkozó szerződések előkészítése érdekében.

Az ügyfél neve, email cím és telefonszám.

Adatok forrása: az érintettől felvett.

Az ügyfél neve, email cím és telefonszám.

Adatok forrása: az érintettől felvett.

60 nap

Az adatok a 60. napon törlésre kerülnek a MOL Racing adatbázisából.

60 nap

Az adatok a 60. napon törlődnek a MOL Racing adatbázisából.

A továbbított adatokat a MOL Nyrt. a weblapján elérhető adatvédelmi tájékoztató szerint kezeli.

MOL Nyrt. (székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
e-mail cím: ugyfelszolgalat@mol.hu)

Adattovábbítás a MOL Nyrt. részére vásárlási szándék esetén a szerződéskötési folyamat elindításához

MOL Nyrt. (székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
e-mail cím: ugyfelszolgalat@mol.hu

KMAK (székhelye: 5071 Besenyszög, Táncsics Mihály utca 10., e-mail cím: info@kmak.hu) a weblap üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgálatások nyújtása

MOL IT & Digital GBS. Kft. (székhely: 1117 Budapest, Galvani u. 44., e-mail cím: ITU@mol.hu) – az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó informatikai és szerverszolgáltatás nyújtása

KMAK (székhelye: 5071 Besenyszög, Táncsics Mihály utca 10., e-mail cím: info@kmak.hu) a weblap üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgálatások nyújtása

MOL IT & Digital GBS. Kft. (székhely: 1117 Budapest, Galvani u. 44., e-mail cím: ITU@mol.hu) – az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó informatikai és szerverszolgáltatás nyújtása

 

A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érdekmérlegelési teszt kérésre elérhető.


Adatkezelő(k) neve, székhelye, telefonszáma, weboldala (ahol az adatvédelmi tájékoztatók elérhetők) és e-mail címe:

MOL Racing Kft. székhely: 2443 Százhalombatta, Ipartelep Hrsz. 2704/1. emailcím: sales@molracing.hu tel: +36 23553839

MOL Nyrt. székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., telefonszám: +36 1 886 5000, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mol.hu

Az adatkezelők önálló adatkezelőnek minősülnek, melynek keretében az adatkezelés célját és kereteit önállóan határozzák meg, az adatkezelésért önálló felelősséggel tartoznak. Az adatkezelők saját adatvédelmi tájékoztatóval rendelkeznek.


Az Adatkezelő(k) kapcsolattartója/ kapcsolattartói:

MOL Racing Kft. Ács Ádám Luciano emailcím: adacs@molracing.hu

MOL Nyrt. emailcím: ugyfelszolgalat@mol.hu


Az Adatkezelőnél az Adatvédelmi tisztviselő(k) neve és elérhetősége:

MOL Racing Kft. emailcím: dpo@mol.hu

MOL Nyrt. emailcím: dpo@mol.hu


Adatfeldolgozók neve, székhelye, telefonszáma, weboldala (ahol az adatvédelmi tájékoztatók elérhetők) és e-mail címe:

KMAK Kelet-Magyarországi Adatközpont Kft. (székhely: 5071 Besenyszög, Táncsics Mihály utca 10., E-mail: info@kmak.hu)

MOL IT & Digital GBS Kft. (székhely: 1117 Budapest, Galvani u. 44., e-mail cím: ITU@mol.hu)


Az Adatfeldolgozó(k), valamint egyéb adatkezelő címzett(ek) kapcsolattartója/ kapcsolattartói:

MOL Nyrt. (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., telefonszám: +36 1 886 5000, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mol.hu)

KMAK Kelet-Magyarországi Adatközpont Kft. székhelye: 5071 Besenyszög, Táncsics Mihály utca 10., e-mail cím: info@kmak.hu

MOL IT & Digital GBS Kft. székhely: 1117 Budapest, Galvani u. 44., e-mail cím: ITU@mol.hu


Az Adatfeldolgozó Adatvédelmi tisztviselő(k) neve és elérhetősége:

KMAK Kelet-Magyarországi Adatközpont Kft. - info@kmak.hu

MOL IT & Digital GBS Kft. - dpo@mol.hu

Adattovábbítás megvalósulása harmadik országba: Nem valósul meg adattovábbítás.


Adatbiztonsági intézkedések:

Információbiztonsági menedzsment rendszer

A szervezeti információk bizalmasságának, integritásának és elérhetőségének biztosítása szabályzatok, folyamatok, folyamat leírások, szervezeti struktúrák, szoftver és hardver funkciók bevezetésével.

Fizikai hozzáférés

Azon fizikai eszközök védelmének biztosítása, amelyek MOL Csoportra vonatkozó adatokat tartalmaznak.

Logikai hozzáférés

Annak biztosítása, hogy csak jóváhagyott és felhatalmazott felhasználók férhessenek hozzá MOL Csoport vállalatai által használt adatokhoz.

Adathozzáférés

Annak biztosítása, hogy csak a rendszerek használatára jogosult személyek férjenek hozzá a MOL Csoport vállalati adataihoz.

Adattovábbítás /tárolás/ megsemmisítés

Annak biztosítása, hogy a MOL Csoport vállalati adatait illetéktelen személy ne továbbíthassa, olvashassa, módosíthassa vagy törölhesse adattovábbítás vagy tárolás során. Ezenkívül biztosítani kell a MOL Csoport vállalati adatainak azonnali törlését, amikor a feldolgozás célja megszűnik.

Bizalmasság és integritás

Annak biztosítása, hogy a MOL Csoport vállalati adatainak feldolgozása során az adatokat bizalmas módon kezeljék és aktualizálják, valamint fedhetetlenségük megőrzése érdekében.

Elérhetőség

Annak biztosítása, hogy a MOL Csoport vállalati adatai védve legyenek a véletlen megsemmisüléstől vagy elvesztéstől, és ezen következményeket kiváltó események esetén időben hozzáférjenek az érintett MOL Csoport vállalati adataihoz és helyreállítsák azokat.

Adatszeparáció

Annak biztosítása, hogy a MOL Csoport vállalatainak adatait más ügyfelek adataitól elkülönülten kezeljék.

Incidensmenedzsment

A MOL Csoport vállalati adatainak bármilyen megsértése esetén a jogsértés hatása minimálisra csökkenjen, és a MOL Csoport vállalati adatainak tulajdonosai haladéktalanul értesítésre kerüljenek.

Audit

Annak biztosítása, hogy a feldolgozó rendszeresen tesztelje, megvizsgálja és értékelje a fent vázolt technikai és szervezeti intézkedések hatékonyságát.


Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Ön az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés és a direkt marketing üzenetek küldése ellen tiltakozhat, és Önnek joga van adathordozhatósághoz. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket. (A jogok ismertetése részletesen lejjebb a legördülő menüben elérhető).


Tájékoztatáshoz való jog:

Amennyiben Adatkezelő Önre vonatkozó személyes adatot kezel, Adatkezelő köteles Önnek tájékoztatást nyújtani – az Ön erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő és képviselője személyéről és elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről (harmadik országba történő adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölésével), jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelő és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), amennyiben Ön még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás esetén tájékoztatni kell az érintettet az alkalmazott logikáról is, továbbá arra vonatkozóan is érthető információt kell szolgáltatni, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. Adatkezelő ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Ön rendelkezésre bocsátásával adja meg.


Hozzáférési jog:

Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok nem Öntől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat.

Az Ön kérése esetén a Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.


Helyesbítéshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját,
Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.


Törléshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között az Adatkezelő köteles törölni az Ön kérelmére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Ön az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, a hozzájárulás visszavonásának következménye: amennyiben hozzájárulását visszavonja, nem tudunk Önnek további tájékoztatást nyújtani a termékekkel kapcsolatosan.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő megteszi a lehetéséges észszerű lépéseket – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – annak érdekében, hogy törölje a fényképeket vagy azok másolatát, illetve másodpéldányait.


Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés Ön által kért korlátozásának feloldása esetén a Társaság Önt előzetesen tájékoztatja.


Adathordozhatósághoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

az adatkezelés az Ön által adott hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul (melyben Ön az egyik fél); és

az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog nem sértheti a törléshez való jogra irányadó rendelkezéseket, továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.


Tiltakozáshoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Társaság jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.


A jogok gyakorlásának keretei:

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A NAIH elérhetőségei: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1373 Budapest, Postafiók 9., Tel: +36 1 391 1400, +36 (30) 683-5969 vagy +36 (30) 549-6838 Fax: +36-1-391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: http://naih.hu/

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, korlátozására illetve törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az Ön tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti. A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy az Adatkezelő vagy bármelyik más adatkezelő és az általa elkövetett jogsértés beazonosítható legyen.

Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős adatkezelőtől. Ha az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön személyiségi jogát megsérti, Ön az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Facebook Instagram