Általános Szállítási és Szerződéses Feltételek

Speciális üzemanyagok, befejtési asszisztenciák, kiszerelt vegyipari termékek, paraffinok és bitumenek értékesítésére

MOL Racing

Érvényes: 2021.12.01-től

Jelen dokumentum a MOL Racing Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: MOL Racing, vagy Eladó) speciális üzemanyagok, befejtési asszisztenciák, kiszerelt vegyipari termékek, paraffinok és bitumenek belföldi értékesítésére, valamint az értékesítéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződéses feltételeit tartalmazza. Amennyiben a speciális üzemanyagok, befejtési asszisztenciák, kiszerelt vegyipari termékek, paraffinok és bitumenek értékesítésére vonatkozó aláírt egyedi szerződés a jelen Általános Szállítási és Szerződéses Feltételektől (továbbiakban: ÁSZF) eltérő rendelkezést nem tartalmaz, úgy a felek közötti jogviszonyra a jelen ÁSZF előírásait kell alkalmazni.

Bevezetés

Jelen ÁSZF 2021. december 01-től hatályos.

A jelen ÁSZF szerves és elválaszthatatlan részét képezi azon speciális üzemanyagok, befejtési asszisztenciák, kiszerelt vegyipari termékek, paraffinok és bitumenek értékesítési szerződéseknek, amelyeket a MOL Racing, mint Eladó köt a Megrendelőivel. A jelen ÁSZF alkalmazásra kerül írásbeli szerződés, vagy aláírt szerződés hiányában is, ha a Felek más módon állapodtak meg a szállításokról, illetve, ha a MOL Racing megkezdte a szállításokat, valamint megrendelés és annak visszaigazolása esetén. A jelen ÁSZF a MOL Racing által egyoldalúan módosítható, a Megrendelők megfelelő, a tervezett módosítás hatályba lépését megelőzően írásban történő tájékoztatása mellett. Amennyiben a Megrendelő 15 napon belül nem jelez írásban a MOL Racing felé kifogást a módosítással kapcsolatban, azt úgy kell tekinteni, hogy a módosítást elfogadta és az a szerződés részévé válik.

A Megrendelő esetleges általános szerződési feltételei nem kerülnek alkalmazásra.

Az Eladó részéről konkrét szállítási kötelezettség az egyes megrendelések visszaigazolásával keletkezik.

Fogalmak:

MOL-csoport – jelenti MOL Nyrt.-t továbbá mindazon társaságokat, amelyek legfőbb döntéshozó szervén a MOL Nyrt közvetlenül vagy közvetve a szavazatok több mint 50%-ával rendelkezik, vagy külön szerződésben rögzített többségi tulajdonosi vagy egyéb kontroll jogot gyakorol.

Ptk. – jelenti a Polgári törvénykönyvet.

Szerződés – jelenti a jelen ÁSZF-fel együttesen a Felek között létrejött megállapodást (mind a kétoldalúan aláírt szerződést, mind a megrendelés-visszaigazolással létrejött megállapodást) speciális üzemanyagok, befejtési asszisztenciák, kiszerelt vegyipari termékek, paraffinok és bitumenek értékesítésére

Kiegészítő megállapodás olyan megállapodás, melyek a speciális üzemanyagok, befejtési asszisztenciák, kiszerelt vegyipari termékek, paraffinok és bitumenek értékesítésre irányuló szerződések mellett, de a speciális üzemanyagok, befejtési asszisztenciák, kiszerelt vegyipari termékek, paraffinok és bitumenek értékesítéshez kapcsolódóan, önállódokumentum formában kerülnek megkötésre a Megrendelővel.

A jelen ÁSZF részei

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK (MEGRENDELÉS, TELJESÍTÉS, REKLAMÁCIÓ, EGYEBEK)

ÁLTALÁNOS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS JOGI FELTÉTELEK ÉS REACH ELŐÍRÁSOK

1. MEGRENDELÉS

1.1 Megrendelés módja

a) Írásban:

A MOL Racing weblapján keresztül, a megfelelően kitöltött megrendelő lap kitöltésével, vagy Emailben az értékesítők elérhetőségén keresztül:

Vegyipari termék: Várföldi Judit JVarfoldi@molracing.hu

Speciális üzemanyagok: Az érvényeben lévő MOL ÁSZF érvényes, mely a MOL Racing weblapján elérhető https://www.mol.hu/hu/adatvedelem Dávid István IstDavid@molracing.hu

b) Telefonos rendelésleadás:

Vegyipari termék: Várföldi Judit +36-20-448-6001

Speciális üzemanyagok: Dávid István +36-70-466-7454

Általános információ és rendelésfelvétel: H-P 7:00-15:20 között

MOL Racing Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonszám: 06/23-553-839

E-mail: sales@molracing.hu

1.2 Megrendelés visszaigazolása

A megrendelések visszaigazolásának formája a megrendelői kapcsolattartó megadott email címére, az Eladó rendszeréből aláírás nélkül küldött email. A Felek hatályos jognyilatkozatnak tekintik és elfogadják az Eladó rendszeréből az Ügyfélmenedzsment központi címén keresztül (sales@molracing.hu) vagy az értékesítők emailcíméről (JVarfoldi@molracing.hu / IstDavid@molracing.hu ) küldött visszaigazolást.

Az Eladó részéről konkrét szállítási kötelezettség az egyes megrendelések visszaigazolásával keletkezik.

1.3 Az áruátvételi kötelezettség

Megrendelő áruátvételi kötelezettsége az eseti megrendelésekben szereplő és az Eladó által teljesítésre visszaigazolt termékekre, mennyiségekre és határidőkre áll fenn.

Az Eladót előszállítási jog csak a Megrendelő fogadókészsége esetén illeti meg.

Az egyes termékek rendelkezésre állásáról a MOL Racing Kft. Ügyfélmenedzsment vagy az illetékes üzletkötő ad tájékoztatást.

Amennyiben az Eladó valamely, előre nem látható oknál fogva egyes tételek teljesítését időben és teljes- vagy részmennyiségben nem tudja biztosítani, köteles ezt haladéktalanul a Megrendelő tudomására hozni.

Amennyiben a Megrendelő az általa megrendelt (lehívott) egyes tételek, vagy részmennyiségek átvételét nem tudja vállalni, úgy köteles ezt azonnal, a teljesítési időpont előtt legalább 2 nappal az Eladó tudomására hozni, és megállapodni az Eladóval az átütemezés lehetőségéről. Ebben az esetben az áruátvételi kötelezettség a lehívott és a visszaigazolt mennyiségek átütemezésben megállapodott mennyiségekkel csökkentett részére vonatkozik.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a visszaigazolt Megrendelés kondíciói, azaz a rakodás dátuma, szállítási cím, csomagolás módja és áru mennyisége nem változtathatók, a megrendelés nem lemondható. Amennyiben Megrendelő a teljesítési határidő előtt a megrendelést a fent megadott kondícióit ennek ellenére módosítani kívánja, a megrendelést lemondja, vagy a visszaigazolt megrendelést jogos ok nélkül nem veszi át, Eladó jogosult a megrendelt Termékek vételára 10 %-ának megfelelő kezelési díj számlázására a termék kezelési (anyagmozgatási, tárolási és az okozott plusz- adminisztrációs) költségeinek ellenértékeként. Eladó jogosult továbbá a kezelési díjon felüli kárának megtérítésére.

1.4 Áruátvétel megtagadása

Megrendelő az általa megrendelt áruk átvételét csakis abban az esetben jogosult megtagadni, ha a termékkísérő dokumentáción szereplő mennyiségekhez képest eltér a ténylegesen szállított mennyiség, és ez az eltérés nem rendezhető utólagos, adminisztratív korrekcióval, vagy abban az esetben, ha a kiszállított termék nem egyezik a megrendelt termékkel.

Megtagadható továbbá az átvétel akkor is, ha a termékek csomagolása sérült.

Áruátvétel megtagadása esetén a Megrendelő és az Eladó fuvarozója közösen a megtagadás tényéről jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az át nem vett áruk megnevezését, kiszerelési kondícióját, mennyiségét, csomagolási egységeinek azonosítóit és az átvétel megtagadásának okát.

Megrendelő az említett jegyzőkönyv 1 példányával egyetemben köteles az árut az Eladónak visszaküldeni.

Ezen esetekben az Eladó köteles az elvárható lehető legrövidebb időn belül csere árualapról gondoskodni, ha erre a Megrendelő igényt tart.

2. KISZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

2.1 Teljesítés helye

A MOL Racing telephelye ügyfélfogadási időben vagy megrendelés visszaigazoláson feltüntetett szállítási cím.

MOL Racing telephely: H-2443 Százhalombatta, Ipartelep 2704/1.

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – péntekig 7-13 óra között

2.2 Teljesítés határideje és időpontja (időkapu)

2.2.1 Teljesítés határideje

Megrendelés esetén mennyiségi korlátozástól függetlenül a MOL Racing Kft. Ügyfélmenedzsmentjére leadott megrendelések teljesítési határideje 3 munkanap, amennyiben a termék készleten van, valamint a Megrendelő nem lépte túl a részére megállapított hitelkeretet, és nincs határidőn túli kinnlevősége, illetve a rendelése 12:00-ig beérkezik. A 12:00 után beérkező rendelés teljesítése 4 munkanap, amennyiben a termék készleten van, valamint a Megrendelő nem lépte túl a részére megállapított hitelkeretet, és nincs határidőn túli kinnlevősége. A termék készlethiánya esetén, a Megrendelő számára egyedi teljesítési dátum kerül felajánlásra.

Kivételt képeznek a rendelésre, egyedileg gyártott ömlesztett és kiszerelt termékek, amelyek teljesítése előzetes egyeztetés alapján történik.

2.2.2 A teljesítés időpontja (időkapu)

A teljesítés időpontja személyes átvétel esetén 7-13 óra között a MOL Racing telephelyén, kiszállítás esetén a szállítás napján 7-16 óra közötti intervallumban történhet meg. Ettől eltérni kizárólag az Eladó és Megrendelő között érvényben lévő szállítási szerződésben lehet.

2.2.3 Mennyiségi átvétel

Az Eladó a leszállítandó termékekről áruátvételi bizonylatot állít ki három példányban. Amennyiben a termékek MOL Racing Kft telepén történő felrakása nem az Eladó által biztosított szállítóeszközre történik, úgy vitás esetben a Megrendelő a fuvarozóval szemben saját jogán jár el.

Hordós és kiskiszerelt termékek esetén:

A teljesítés helyén a Megrendelő képviselője darabszámlálást követően az áruátvételi bizonylatok aláírásával veszi át a terméket. A bizonylatokon olvasható módon fel kell tüntetni az aláíró személy nevét, valamint az áruátvétel pontos időpontját is. Amennyiben Megrendelő képviselője a darabszámlálás során a szállítólevélen, illetve megrendelésen szereplő tételekhez képest mennyiségi, illetve termék eltérést állapít meg, a szállítást végző gépkocsivezetővel együtt az eltérésekről jegyzőkönyvet állítanak ki.

Közúti tankautóban szállított (ömlesztett) termék esetén:

A tankautóba betöltött termék bruttó és nettó tömegét az Eladó az üres és a megtöltött szállítóeszköz hiteles mérlegen történő mérlegelésével állapítja meg. Az Eladó az így megállapított terméktömegről áruátvételi bizonylatot állít ki és a tankautót plombával látja el. A Megrendelő az áru lefejtése előtt ellenőrzi a plombák sértetlenségét. Az Eladó fuvarozója és a Megrendelő a terméket közösen fejti le a Megrendelő fogadótartályába. A Megrendelő ezt követően a teljesítés helyén az áruátvételi bizonylatok aláírásával veszi át a terméket. A bizonylatokon olvasható módon fel kell tüntetni az aláíró személy nevét, valamint az áruátvétel pontos időpontját is.

2.3 Árukísérő okmányok Jövedéki termék esetén (Speciális üzemanyagok, kiszerelt vegyipari termékek)

Eladó az áru átadás-átvételéről nem adóraktárból történő kiszállítás vagy adóraktárból szabadforgalomba történő kiszállítás esetén szállítólevelet, illetve adófelfüggesztéses szállítás esetén e-TKO-t állít ki.

A Szállítólevélen a Vevő vagy meghatalmazottja (fuvarozója, áruátvevője) aláírásával és bélyegzőlenyomatával igazolja az áru átvételét.

A Szállítólevél, illetve az adófelfüggesztéses szállítás esetén az e-TKO a számlázás alapdokumentuma az Eladó számára.

A szállításkor az e-TKO-n, illetve a Szállítólevélen az áru rendeltetési helye:

az Eladó fuvarozójával történő szállítás esetén a szállítási cím,

a Vevő vagy meghatalmazottjával történő szállítás esetén, a Vevő vagy meghatalmazottja által megadott rendeltetési hely.

Abban az esetben, ha Vevő fuvaroz az Eladó azt vállalja, hogy a Vevő vagy meghatalmazottja által megadott rendeltetési helyet az e-TKO-n, illetve a Szállítólevélen feltünteti, de nem vállal felelősséget az áru e szállítási címre történő szállításáért.

Jövedéki termék adófelfüggesztéssel történő értékesítése esetén a Felek kijelentik, hogy az árukísérő okmányok kezelésére, visszaigazolására vonatkozóan az EMCS (Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző rendszer) rendszert alkalmazzák és a hatályos jogszabályok által előírt jövedéki szabályokat veszik alapul.”

2.4 Göngyölegek

2.4.1 Többször használatos nem egyutas (EUR) raklapon történő áruszállítás esetén

A Megrendelő az Eladó részére a leszállítottakkal azonos, kifogástalan minőségű EUR csereraklapokat biztosít. A visszaszállított raklapok típusát és darabszámát jegyzőkönyvben dokumentálja, melyet az Eladó fuvarozója aláírásával igazol.

Teljesítés helyén a Megrendelő képviselője darabszámlálást követően a göngyöleg átvételi bizonylat lebélyegzésével és aláírásával veszi át a raklapokat, vagy az áru átrakása után visszaadja azokat.

Csereraklapok hiányában az Eladó a raklapokat a Megrendelőnek utólag 2500 Ft/darabáron leszámlázza.

2.4.2 IBC-s szállítás esetén

A teljesítés helyén a Megrendelő képviselője darabszámlálást és az IBC-k szám szerinti azonosítását követően az IBC-t a szállítólevél lebélyegzésével és aláírásával veszi át. Amennyiben a darabszám egyezik a valósággal, az azonosítószám viszont nem, de a Megrendelő átveszi a konténert, ezt a szállítólevélen köteles jelölni, melyet a Megrendelő képviselőjének is alá kell írni.

A Megrendelő az IBC-ben kizárólag az Eladó telephelyén azokba beletöltött vegyipari termékeket tárolhatja. A IBC-k az Eladó tulajdonát képezik, és maximum 2 hónapig (60 naptári napig) a Megrendelő térítésmentes használatában maradhatnak.

A Megrendelő az üres IBC-ket, az átvételt követő 2 hónapon (60 naptári napon) belül köteles kifogástalan állapotban, tisztán, elszennyezetlenül, összes tartozékával együtt visszaszolgáltatni. A Megrendelő felelőssége, hogy az IBC visszaszolgáltatási szándékáról, a IBC szám megadásával, az Eladó Ügyfélmenedzsmentjét értesítse a 1.1 pontban megadott elérhetőségeken.

Amennyiben az IBC-k a kiszállítástól számított 2 hónapon (60 naptári napon belül) nem kerülnek lejelentésre, visszaszállításra a MOL Racing Ügyfélmenedzsmentjén, Eladó jogosult azt ezt követő időszakra az IBC-k után bérleti díjat felszámítani.

Megrendelőnek a kiszállítás napját követő 61. naptári naptól kezdődően keletkezik IBC bérleti díj fizetési kötelezettsége, a fizetendő bérleti díj mértéke 500 HUF + ÁFA / naptári nap.

A Felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § -a alapján határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg, az elszámolási időszak egy naptári hónap.

Eladó az adott hónapban keletkezett IBC bérleti díjakról a következő hónap 8. napjáig számlát állít ki a Megrendelő részére, melyben feltünteti az IBC-k nyilvántartási számát. Az IBC bérleti díj kötelezettség azon a napon szűnik meg, amelyen az IBC-t a Megrendelő lejelenti a MOL Racing Ügyfélmenedzsmentjére, kivéve azt az esetet, ha az IBC a Megrendelőnek felróható okból nem kerül átadásra az Eladó fuvarozójának.

Megrendelő a használatában lévő IBC állapotáért felelősséget vállal.

Nem megfelelősség esetén a fuvarozó köteles a kifogás tényét a fuvarlevélre/jegyzőkönyvre rávezetni és igazoltatni. Ez esetben a javítás/tisztítás költsége kiterhelésre kerül Megrendelő felé.

Amennyiben Megrendelő szennyezetten szolgáltatja vissza az IBC-t úgy köteles tisztítási díjának ÁFA- val megnövelt összegét Eladó felé megfizetni.

Amennyiben Megrendelő sérülten szolgáltatja vissza az IBC-t úgy köteles a javítás díjának ÁFA-val megnövelt összegét Eladó felé megfizetni.

Amennyiben Megrendelő javíthatatlan állapotban szolgáltatja vissza az IBC-t, úgy köteles egy új IBC beszerzési árának ÁFA-val növelt összegét megfizetni az Eladó felé.

Amennyiben a Megrendelő nem szolgáltatja vissza az IBC-t, illetve nem tud elszámolni a korábban átvett IBC-vel, úgy köteles egy új IBC beszerzési árának ÁFA-val növelt ellenértékét megfizetni az Eladó felé.

A fizetendő díjak összegét az Eladó számlája alapján Megrendelő köteles a Megrendelő és Eladó között érvényben lévő megállapodás szerinti fizetési határidővel megfizetni.

2.5 Mennyiségi és minőségi reklamáció

Mennyiségi reklamáció esetén, ha a megrendelésen, illetve az áruátvételi bizonylaton feltüntetett és a ténylegesen leszállított termékek, illetve mennyiségeik között eltérés mutatkozik, Megrendelő köteles az áruátvételkor elvégzett darabszámlálás alapján a szállítást végző gépkocsivezetővel együtt az eltérésekről jegyzőkönyvet készíteni, melynek egy példányát az Eladó által megbízott fuvarozó átveszi. Megrendelő a jegyzőkönyv másolatát elküldi e-mail-en a sales@molracing.hu címre vagy az érintett értékesítő kolléga emailcímére.

Megrendelőnek ebben az esetben az ÁSZF 1.4 pontja alapján joga van az eltéréssel érintett termékek átvételét megtagadni.

Amennyiben Megrendelő az áruátvétel során az áruátvételi bizonylaton aláírásával igazolja, hogy az azon szereplő termékeket hiánytalanul átvette, a MOL Racing Kft. megtagadhatja az erre a kiszállításra vonatkozóan későbbiekben tett mennyiségi reklamáció befogadását.

Kivételt képeznek ez alól a kartoncsomagolású termékek, melyek esetében áruátvételkor elegendő a csomagolás, illetve zsugorfóliázott raklap csomagolás sértetlenségét, valamint a kartonok darabszámát ellenőrizni. Kartoncsomagolású termékek esetében a MOL Racing Kft. az áruátvétel napjától számított 15 napon belül fogad be mennyiségi reklamációt. Kartonon belüli hiány esetén, a karton dobozban való elhelyezkedésről, a doboz fedeléről és a doboz címkéről is kell fényképet kell készíteni, amit meg kell küldeni az Eladónak e-mail-en.

Minőségi reklamáció esetén a Megrendelő köteles a kifogás megállapítását követően, lehetőség szerint azonnal, írásban értesíteni az Eladó szerződéskötésre jogosult szervezetét vagy az Eladó Ügyfélmenedzsmentjét.

Bejelentés során a Megrendelőnek meg kell adnia a kifogásolt minőségű termék nevét, a kiszállítás időpontját és röviden a kifogás tartalmát. Csomagolással kapcsolatos reklamáció esetén fényképet kell mellékelni. A fénykép készítésével kapcsolatos követelmények a következők:

a) A göngyölegen lévő hiba helyét minden esetben le kell fényképezni.

b) Ha termékfolyás a reklamáció oka, akkor az egész rakatot le kell fényképezni.

c) Hordós termékre vonatkozó reklamáció esetén, a raklapon való elhelyezkedést és a címkét is le kell fényképezni.

d) Amennyiben még lerakodás előtt kiderül, hogy a termék/termékek sérülten érkeztek, akkor a teljes rakományt le kell fényképezni.

Ha a reklamált termékről a fentiek szerint nem készít fényképet a Megrendelő, Eladó jogosult a reklamáció elutasítására.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy egy adott tétellel kapcsolatos minőségi kifogása csak akkor vizsgálható és érvényesíthető, ha írásos reklamációja az Eladóhoz bizonyítottan a tétel átvételét követő 30 munkanapon belül beérkezett, egyébként Eladó mindennemű, termékminőséggel kapcsolatos felelősség vállalásától mentesül.

Minőségi reklamáció esetén, amennyiben a Felek között a kivizsgálás eredményével kapcsolatban vita merül fel, és ezt dokumentálták, a Felek 15 munkanapon belül megállapodnak a reklamáció további kivizsgálásáról, és a szavatossági igény jogosságának eldöntésére illetékes független minősítő intézet megbízásáról. A független minősítő intézet vizsgálati díja Eladót csakis jogos reklamáció esetén terheli.

2.6 Jogos szavatossági igény rendezése

Megrendelő jogos szavatossági igénye esetén az Eladó vállalja:

a) a minőséghibás termék cseréjét

b) a minőséghibás termékre az árleszállítást, vagy

c) ha a termék már betöltésre került, úgy Eladó vállalja a termékcserével kapcsolatos költségeket

d) a bizonyíthatóan minőséghibás termék okozta, bizonyítható többletköltségek megtérítését.

ÁLTALÁNOS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

3. SZÁMLÁZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

Megrendelésenként, teljesítést követően történő számlázás

A szerződésben meghatározott kötelezettségek szerződésszerű teljesítését követő 8 napon belül az Eladó jogosult számlát benyújtani.

Ha a számlázás HUF-tól eltérő devizanemben történik, az Eladó a számlákon köteles forintban is feltüntetni az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. sz. törvény 80.§ és 172.§ -a alapján meghatározott fizetendő adó összegét.

Előlegre vonatkozó speciális rendelkezések

Eladó az előleg összegéről előlegbekérőt állít ki, mely alapján megrendelő köteles átutalni az előleg összegét az Eladó megadott bankszámlájára. Az előleg összegének az Eladó bankszámláján történő jóváírása a teljesítés megkezdésének a feltétele.

A Megrendelő vállalja a közlemény rovatban az SAP kód és a hivatkozási szám feltüntetését.

Eladó a befolyt összegről az előleg összegének az Eladó bankszámláján történő jóváírásától számított 8 napon belül a jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát állít ki, melyet megküld Megrendelő részére.

Eladó a teljesítéstől számított 8 napon belül a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a jelen szerződés rendelkezéseinek maradéktalanul megfelelő végszámlát állít ki és küld meg a Megrendelő levelezési címére, amelyből levonásra kerül az előlegként kifizetett összeg.

Halasztott fizetésre alkalmazandó speciális rendelkezések

Abban az esetben, ha a felek a szerződésben halasztott fizetésben állapodtak meg, akkor a Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét a számla kiállításától számított, a szerződésben meghatározott napon belül, átutalással egyenlíti ki.

A Megrendelő köteles az általa fizetendő összeget az Eladó bankszámlájára úgy átutalni, hogy az legkésőbb a fizetési határidő napján jóváírásra kerüljön. Amennyiben a fizetési határidő napja olyan napra esik, amely nem munkanap vagy bankszüneti nap, akkor az azt követő első munkanapon kell a fizetésnek megtörténnie.

Megrendelő fizetési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor annak teljes összege az Eladó bankszámláján jóváírásra kerül.

A Megrendelő köteles az átutalási bizonylat közlemény rovatában a kiegyenlítendő számla sorszámát feltüntetni. Ennek hiányában Eladó jogosult a bankszámláján jóváírt összeget először a Megrendelő esedékes kötbértartozásainak, majd késedelmi kamat tartozásainak, a fennmaradó részt, pedig a Megrendelő legkorábban esedékessé vált tőketartozásainak kiegyenlítésére felhasználni. Eladó az így kiegyenlített tartozásokról köteles Megrendelőt írásban értesíteni.

Banki költségek

EUR-ban vagy USD-ben történő fizetés esetén a küldő bank költségeit a Megrendelő, a tranzakcióban részt vevő bármely egyéb bank (levelező és kedvezményezett) által felszámított költségeket az Eladó viseli.

Elektronikus számlázásra alkalmazandó speciális rendelkezések

Amennyiben Eladó és Megrendelő elektronikus számlázásban állapodik meg, az elektronikus számlát és annak esetleges mellékleteit (továbbiakban: e-számla) az Eladó az ÁFA törvény 175.§-a alapján bocsájtja ki és azt a Megrendelő által megadott e-mail címre küldi meg.

Megrendelő e-számlafogadási e-mail címe a szerződésben kerül rögzítésre.

Megrendelő felelőssége, hogy amennyiben megváltozik az e-mail címe, úgy a változás bekövetkezését megelőzően legalább 10 nappal korábban értesítse Eladót.

A Megrendelő által megadott e-mail címre küldött e-számla az elküldéstől számított 2. napon megérkezettnek minősül, amennyiben a Megrendelőtől nem érkezik ezzel ellentétes információ.

Eladó által kibocsátott e-számla az ÁFA törvény vonatkozó követelményének megfelelő és tartalmazza a számla esetleges mellékleteit is.

A Megrendelő köteles az e-számlák megőrzési kötelezettségének lejártáig folyamatosan biztosítani azok megőrzését oly módon, amely kizárja azok utólagos módosítási lehetőségét, valamint védelmet nyújt azok törlése, megsemmisítése és sérülése ellen, továbbá kizárja a jogosulatlan hozzáférés lehetőségét.

Abban az esetben, ha Eladó vagy Megrendelő elektronikus levelezési rendszere meghibásodik (technikai akadályoztatás) és ellehetetlenül az e-számla küldése vagy fogadása, úgy a számla kiállítása papírra nyomtatva történik meg.

A technikai akadályoztatás tényét az érintett fél - annak észlelése után - haladéktalanul köteles elsősorban szóban telefonon, majd azt követően írásban (e-mail) is megerősítve közölni a másik féllel szerződésben megjelölt kapcsolattartókon keresztül.

A technikai akadályoztatás megszűnését követően felek ismét az e-számlázásra térnek vissza.

Késedelmi kamat

Amennyiben a szerződés alapján a fizetésre kötelezett Fél fizetési kötelezettségét annak esedékessége napjáig nem teljesíti, késedelembe esik, és köteles a másik Félnek a lejárt összeg után, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig a mindenkori hatályos Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizetni.

A késedelembe eső Fél köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a kamatra jogosult Fél írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembevételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a szerződő felek.

A késedelmi kamatot a késedelmi kamat alapjául szolgáló összeg pénznemében kell megfizetni.

Lejárt tartozások

Amennyiben Megrendelőnek az Eladóval szemben határidőn túli kötelezettsége keletkezik, Eladó jogosult bármely, Megrendelővel szemben a szerződésből vagy más jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe Megrendelő lejárt tartozását beszámítani, és erről Megrendelőt egyidejűleg tájékoztatni.

Eladó jogosult a bankszámláján jóváírt összeget először a Megrendelő késedelmi kamat tartozásainak, a fennmaradó részt pedig a Megrendelő legkorábban lejárt/lejáró tőketartozásainak kiegyenlítésére felhasználni.

Eladó írásban értesíti a Megrendelőt arról, hogy a Megrendelő által átutalt összeget az Eladó a Megrendelő mely tartozásainak kiegyenlítésére használta fel.

Halasztott fizetésre történő kiszolgálás felfüggesztése

Megrendelő tartozása bármely MOL-csoport taggal szemben

Amennyiben a Megrendelőnek bármely MOL-csoport taggal kötött bármely szerződéséből eredő lejárt tartozása áll fenn, az Eladó jogosult a Megrendelő részére az áru szállítását vagy a szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni, vagy további feltételekhez (biztosítékok nyújtásához) kötni. Ebben az esetben az Eladónak jogában áll, hogy a Megrendelőnek csak abban az esetben szállítson árut, illetve nyújtson szolgáltatást, amennyiben hitelt érdemlően igazolja, hogy a szállítandó áru vagy nyújtandó szolgáltatás teljes ellenértékét, valamint a MOL-csoport érintett tagja felé fennálló tartozásai összegét az áru szállításának, illetve a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt az érintett fél részére teljes mértékben megfizette. A Megrendelő által az Eladó részére fizetett összeget az Eladó a Megrendelő legrégebben fennálló tartozása kiegyenlítésére számolja el.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés hatálya alatt a MOL-csoport tagok köre változhat.

Hitelkeret

Ha a szerződésben a felek hitelkeret alkalmazásában állapodtak meg, az alábbi szabályok érvényesülnek.

Amennyiben a Megrendelőnek a szerződésből eredő tartozása és visszaigazolt megrendeléseinek összege meghaladja a Hitelkeret összegét, az Eladónak jogában áll, hogy a Megrendelőt csak abban az esetben kiszolgálni, amennyiben a Megrendelő a fennálló tartozását olyan mértékben törleszti, hogy a Hitelkeretből rendelkezésre álló rész a megrendelt áru és/vagy szolgáltatás ellenértékét fedezi.

Az Eladó a Hitelkeret összegét, bármikor jogosult egyoldalúan, a Megrendelő egyidejű, írásbeli értesítése mellett módosítani, illetve a hitelre történő kiszolgálást (vagy szolgáltatást) felfüggeszteni vagy további feltételekhez (biztosítékokhoz) kötni, amennyiben a Megrendelő pénzügyi helyzetéről, fizetőképességéről megalapozott negatív információ jut a birtokába.

Negatív információnak számít különösen:

a) ha a Megrendelőnek vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kapcsolt vállalkozásának, illetve egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásának továbbá, ha a Megrendelő alapítója/tulajdonosa további vállalkozásának, vagy a Megrendelő alapítója/tulajdonosának Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vállalkozásának lejárt tartozása van az Eladóval vagy bármely MOL-csoport taggal szemben

b) ha a hitelbiztosító csökkenti, vagy visszavonja a Megrendelőre vonatkozó limitet,

c) ha külső bevizsgáló cég vagy az Eladó belső értékelési modelljének minősítése szerint romlik a Megrendelő bonitása,

d) ha a Megrendelő vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kapcsolt vállalkozása, illetve egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása, továbbá, ha a Megrendelő alapítója/tulajdonosa további vállalkozása, vagy a Megrendelő alapítója/tulajdonosa Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának vállalkozása ellen eljárást (pl.: per, felszámolás, csődeljárás, végrehajtás stb.) kezdeményeztek, és erről az Eladó tudomást szerez,

e) ha a Megrendelő vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kapcsolt vállalkozása, illetve egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása, továbbá, ha a Megrendelő alapítója/tulajdonosa további vállalkozása, vagy a Megrendelő alapítója/tulajdonosa Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának vállalkozása ellen behajtási eljárás indul, és erről az Eladó tudomást szerez,

f) ha a Megrendelő tulajdonosi szerkezetében olyan változás következik be, amely érdemben rontja a Megrendelő pénzügyi teljesítőképességét.

A Hitelkeret módosítása esetén az Eladó a módosítással egyidejűleg köteles a Megrendelőt értesíteni. A Hitelkeret módosításának Megrendelő részéről történő el nem fogadása nem jelenti automatikusan a Szerződés megszűnését, ez esetben a Felek egyeztetni kötelesek egymással, amelynek eredményét jegyzőkönyvben rögzítik. Amennyiben az egyeztetés 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy az egyeztetés kezdetétől számított 31. napon a szerződés megszűnik, és a Felek kötelesek egymással teljeskörűen elszámolni.

A számlázásra vonatkozó megállapítások, számlamelléklet

Megrendelő igénye szerint a számla mellékletét képzi a teljesítést igazoló okmány. Az Eladó a Megrendelő nevére kiállított számlát (előleg fizetés esetén az előleg bekérő levelet) a Megrendelő számlafogadási címére köteles megküldeni emailben.

Megrendelő vállalja, hogy utaláskor a közlemény rovatban kötelező sorrendben közli a SAP kódját, utána a kiegyenlítésre kerülő számla sorszámát. Ennek elmulasztása esetén Eladó jogosult a bankszámláján jóváírt összeget első sorban a Megrendelő kötbértartozásainak, majd késedelmi kamat tartozásainak, a fennmaradó részt pedig Megrendelő legkorábban esedékes tőketartozásainak kiegyenlítésére felhasználni. Eladó Megrendelőt vagy írásban, vagy elektronikus úton értesíti az így kiegyenlített tartozásokról.

Eladó automatikus jóváírást működtet. Megrendelő részéről beérkező, Eladó számlájához nem beazonosítható módon történő utalás Megrendelő legrégebbi kintlévőségére könyvelődik.

ÁLTALÁNOS JOGI FELTÉTELEK ÉS REACH ELŐÍRÁSOK

4. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

4.1 Rendes felmondás

Az Eladó jogosult a szerződést írásban, 30 napos felmondási idő közbeiktatásával, indokolási kötelezettség nélkül felmondani.

4.2 A szerződés megszüntetése elállással vagy rendkívüli felmondással

Jelen pontban foglalt események bekövetkezése esetén, amennyiben a szerződéskötést megelőző állapot maradéktalanul helyreállítható, az Eladó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal, kártérítés fizetési kötelezettség nélkül elállni vagy amennyiben a szerződéskötést megelőző állapot nem állítható helyre, az Eladó jogosult a szerződést akár azonnali hatállyal is, kártérítési kötelezettség nélkül felmondani:

a) Megrendelő vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy súlyosan megsérti a MOL-csoport Üzleti Partneri Etikai Kódexében foglaltakat, vagy

b) Megrendelő vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy megsérti az Eladóterületén érvényes EBK előírásokat, vagy

c) Megrendelő megsérti a szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségét, vagy

d) Megrendelő nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti az Eladó jó hírét, üzleti tisztességét, vagy

e) Megrendelő a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten vagy az Eladó megítélése szerint súlyosan megszegi, vagy

f) a Megrendelőnek bármely MOL-csoport taggal szemben 30 napot meghaladó, MOL-csoport tagonként legalább 1000 EUR összegű lejárt tartozása áll fenn, vagy a MOL-csoport tagokkal szemben fennálló 30 napot meghaladó lejárt összes tartozása eléri vagy meghaladja a 10 000 EUR összeget (amennyiben bármilyen tartozás EUR-tól eltérő pénznemben áll fenn, az adott pénznemben fennálló tartozást az Európai Központi Banknak az adott deviza/EURO árfolyama (ECB fixing) alapján számolják át EUR-ra), vagy

g) Megrendelő fizetésképtelen, vagy vele szemben felszámolási eljárás kezdeményezésére került sor.

Az elállást, illetve a rendkívüli felmondást tartalmazó iratot személyesen vagy futárral, vagy tértivevényes levél útján kell a Megrendelőnek kézbesíteni. Az Eladó elállása esetén a Felek az elállás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét - kötelesek egymásnak visszaszolgáltatni és a szerződés megkötését megelőző állapotot visszaállítani.

Az Eladó rendkívüli felmondása esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét – beleértve a szerződésszegést és a következményeit is – kötelesek egymással szemben elszámolni.

Elállás, illetve rendkívüli felmondás esetén az Eladó fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot is.

5. REFERENCIA

A szerződésre, illetve a Megrendelővel kapcsolatos együttműködésre az Eladó jogosult referenciaként hivatkozni, amennyiben harmadik személy pályáztatás, közbeszerzési eljárás vagy szerződéskötésre irányuló tárgyalások során ezt kifejezetten kéri tőle. A referenciaként való hivatkozás keretében az Eladó a Megrendelő kifejezett írásbeli hozzájárulásának beszerzése nélkül kizárólag a Megrendelővel kötött szerződés létét és a szerződés tárgyát (a szerződés tárgyát képező áru, illetve szolgáltatás mennyiségének megjelölésével) jogosult közölni a referenciát kérő harmadik személlyel.

Megrendelő a szerződésre, illetve az Eladóval kapcsolatos együttműködésre kizárólag akkor jogosult referenciaként hivatkozni, ha ahhoz az Eladó előzetesen és kifejezetten írásban hozzájárult. Az Eladó jogosult a megadott hozzájárulást írásban, bármikor, indokolás nélkül visszavonni.

6. VIS MAIOR

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény stb.), amelyek nem függenek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében.

A szerződéses határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, a Felek kötelesek egyeztetést lefolytatni a szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem vezet eredményre, a szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja még abban az esetben is, ha az irányadó jog vagy a szerződés alapján a felmondásra egyébként nem jogosult, továbbá a Felek a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a szerződés megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást.

A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel.

7. TITOKTARTÁS

A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik Féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan jelen szerződés léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és jelen szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.

Jelen rendelkezés nem vonatkozik a MOL-csoport tagjai részére történő információ átadásra. A MOL- csoport tagok titoktartási kötelezettségének teljesítését az Eladó szavatolja.

Jelen rendelkezés nem vonatkozik továbbá az Eladó részére szerződés alapján pénzügyi-számviteli, jogi, HR, biztosítási, illetve kiegészítő pénzügyi, valamint követelés behajtási szolgáltatást nyújtó harmadik fél részére adandó valamennyi, valamint a szerződésből eredő követelés Eladó által történő engedményezése esetén az engedményes részére az engedményezési szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges információkra, továbbá amennyiben a szerződés pénzügyi biztosíték nyújtását írja elő, az azzal kapcsolatos megállapodások megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges,

Eladó által harmadik fél részére adandó információkra.

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az alábbi információkra:

(i.) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az információt kapó szerződő Félnek nem felróható módon válnak nyilvánossá, vagy

(ii.) amelyek bizonyíthatóan már a szerződés hatályba lépését megelőzően is ismertek voltak az információt megszerző Fél számára, vagy

(iii.) amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó Fél tudomására, akit, nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő Féllel szemben, akire az információ vonatkozik, vagy

(iv.) amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére.

Jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a szerződés bármilyen okból történő megszűnése, az a szerződés megszűnésétől számított 3 évig fennáll.

8. TELJES MEGÁLLAPODÁS

A Felek teljes megállapodását kizárólag a jelen ÁSZF és az annak alapján létrejött szerződés testesíti meg. A szerződés megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti. Nem képezik a szerződés részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

9. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

Az írásban megkötött szerződés – amennyiben a felek a szerződésben az elektronikus úton való szerződésmódosítás lehetőségében nem állapodtak meg – csak írásban, papír alapon módosítható. Nem minősül szerződés-módosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a nevében, székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

10. ÉRTESÍTÉSEK SZABÁLYAI

Értesítés elektronikus levél (e-mail) útján:

- A Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésével összefüggő információkról (beleértve ebbe a szerződések alapján való lehívások, megrendelések kibocsátását és elfogadását is) elektronikus levelezőrendszeren keresztül értesítik egymást.

- A szerződés melléklete szerinti kapcsolattartók által elektronikus formában, e-mailen küldött értesítés visszaigazolás hiányában a küldéstől számított egy munkanap elteltével kézbesítettnek tekintendő.

- Az elektronikus formában, e-mail-ben küldött, a szerződés szerinti értesítések, visszaigazolások cégszerű aláírás és ezt helyettesítő azonosítás nélkül jutnak el a Megrendelőhöz, illetve az Eladóhoz, amelyet a Felek tudomásul vesznek, és ellenkező bizonyításig elfogadottnak tekintenek.

- A szerződésben rögzített szabályoknak megfelelően létrehozott e-mailek tekintetében Felek sem bíróságok, sem más hatóságok előtt nem hivatkozhatnak arra, hogy azok nem felelnek meg a cég nevében tett írásos dokumentumok követelményeinek, kivéve, ha alkalmazására bizonyíthatóan, csalárd vagy egyéb jogellenes szándékkal került sor.

- Abban az esetben, ha a küldő fél e-mailjével kapcsolatban vita merül fel a küldő személyét illetően, vagy a levél tartalmával kapcsolatban, a küldő felet terheli annak bizonyítása, hogy a levelet nem a feladóként megjelölt személy, vagy nem a megérkezett tartalommal küldte el.

- Felek kijelentik, hogy az alkalmazandó e-mail levelezési rendszert a szerződés aláírásának időpontjában biztonságosnak és alkalmasnak tekintik, és egyben vállalják, ha a működés során a rendszer biztonságát tudomásuk szerint veszély fenyegeti, e tényről, ismeretről haladéktalanul tájékoztatják a másik felet. Felek a késedelmes tájékoztatásból eredő károkért felelősséggel tartoznak.

- Felek megállapodnak, hogy az elektronikus úton küldött levél (e-mail) csak abban az esetben minősül hivatalos kapcsolattartási formának, ahol és amennyiben ezt jelen szerződés kifejezetten megengedi. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés elektronikus úton küldött levél útján nem módosítható és nem szüntethető meg.

11. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által kapcsolattartásra megadott e-mailcím és telefonszám – függetlenül attól, hogy természetes személy nevét tartalmazza, vagy természetes személy az előfizető - a Megrendelő hivatalos, üzleti kapcsolattartására szolgál.

Felek szavatolják egymás felé, hogy működésük során megfelelnek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) rendelkezéseinek.

A Jelen ÁSZF hatálya alatt megkötött szerződés teljesítése során személyes adatok kezelésére kerülhet sor, különös tekintettel arra, hogy a kapcsolattartói adatokat érintően Felek adatkezelőnek minősülnek. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a nevezett személyes adatok továbbításához megfelelő jogalappal rendelkeznek és nevezett személyes adatok továbbításáról az érintetteket az adattovábbítást megelőzően a GDPR által előírt követelményeknek megfelelően tájékoztatták.

A fenti adatkezelésekkel kapcsolatos Adatvédelmi tájékoztatókat a Vevő a https://mol.hu/hu/adatvedelem/ webhelyen éri el.

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Eladó, vagy megbízottja szolgáltatásfejlesztési céllal a szerződésben rögzített kapcsolattartási címen a szerződés hatálya alatt felkeresse. Megrendelő megerősíti, hogy a kapcsolattartásra megadott email címre küldött tájékoztató anyagok, valamint a megadott telefonszámra küldött üzenetek a Megrendelő és az Eladó közötti szerződéssel összefüggő hivatalos üzleti kommunikáció részét képezik.

12. ÁTRUHÁZHATÓSÁG

Az Eladó jogosult a szerződést vagy annak meghatározott részét (részeit) vagy a szerződésben meghatározott egyes jogokat vagy kötelezettségeket Megrendelő előzetes értesítése mellett harmadik személy részére átruházni. Megrendelő az átruházáshoz a szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul.

13. ÉRVÉNYTELENSÉG

Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válna, az a többi rendelkezés, illetve a szerződés érvényességét nem érinti, kivéve, ha az érvénytelenné vagy hatálytalanná vált rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

14. IRÁNYADÓ JOG ÉS ELJÁRÓ BÍRÓSÁG

Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben szabályozott valamennyi kérdést – ideértve a szerződés érvényességére, valamint a szerződéses kikötések, nyilatkozatok, megállapodások és kötelezettségek kérdését is – a magyar jog szabályainak alkalmazásával kell eldönteni.

A jelen szerződésben kifejezetten fel nem jogosított harmadik személy a jelen szerződéssel kikötött szolgáltatás követelésére nem jogosult.

Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére Felek az Eladó székhelye szerinti rendes Bíróság kizárólagos illetékességét.

15. ETIKAI KÓDEX

A szerződés aláírásával a Megrendelő igazolja, hogy a MOL-csoport Üzleti Partneri Etikai Kódexét a Etika - MOL Magyarország internetes oldalon elérte, az abban foglaltakat megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el, a körülmények ismeretének hiányára a Szerződés teljesítése során nem hivatkozhat.

16. REACH KLAUZULA

Felek megállapítják, hogy a Szerződés tárgyát képező Termék (anyag, árucikk, keverék) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: REACH Rendelet) hatálya alá tartozik. A Megrendelő kijelenti, hogy ismeri a REACH Rendeletben foglalt előírásokat, és vállalja, hogy a rá vonatkozó rendelkezéseket maradéktalanul betartja. Felek megállapodnak, hogy a REACH Rendeletben foglalt szabályoknak való megfelelés érdekében teljeskörűen együttműködnek.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Eladó az azonosított felhasználások figyelembevételével készítette el a Szerződés tárgyát képező Termékre vonatkozó, REACH Rendeletnek megfelelő biztonsági adatlapot. A Megrendelő kijelenti, hogy a Termékre vonatkozó biztonsági adatlapot elektronikus formában letöltötte vagy átvette, az abban foglaltakat megismerte, és a Termék felhasználása, illetve esetleges tovább értékesítése során a biztonsági adatlapon szereplő információk és a REACH Rendelet rendelkezései szerint jár el.

Felek megállapodnak, hogy a biztonsági adatlap aktualizálása esetén az Eladó a biztonsági adatlap új, dátummal ellátott változatát elektronikus formában (e-mailben csatolva vagy e-mailben megadott linken vagy adathordozón) küldi meg a Megrendelő részére. Megrendelő a szerződés aláírásával úgy nyilatkozik, hogy a fenti elektronikus megküldési formákat a REACH rendelet 31. cikk (9) bekezdésének megfelelő átadási formának tekinti.

A Felek megállapítják, hogy amennyiben a megrendelő felhasználását nem fedi az Azonosított Felhasználások Listájában felsorolt felhasználások egyike sem, a REACH Rendelet szerint a Megrendelő köteles elkészíteni a Kémiai Biztonsági Jelentést azokra a felhasználásokra, amelyek eltérnek a számára átadott biztonsági adatlapban szereplő feltételektől.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy felel a REACH Rendelet előírásainak vagy együttműködési kötelezettségének megszegéséből eredő mindennemű kár megtérítéséért.

17. EBK SZABÁLYOK

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az Eladó területén hatályos EBK előírásokat (munka-, tűz-, környezetvédelmi, közlekedési stb. szabályok) pontosan betartja.

Amennyiben Megrendelő képviselői és/vagy alvállalkozói az Eladó területén balesetet szenvednek vagy okoznak, kötelesek azt haladéktalanul jelenteni az EBK szervezet képviselőinek, kötelesek továbbá teljes mértékben együttműködni az illetékes hatóságok és az EBK szervezet képviselőivel a baleset körülményeinek felderítése és kivizsgálása érdekében.

18. BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG AZ ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ

RENDSZERBE

- Amennyiben a termék fuvarozása közúton történik, az EKAER bejelentési kötelezettségeket az Eladó megteszi, kivéve, ha nem kockázatos termék fuvarozását a Megrendelő végzi. Az Eladó a kiszállítási dokumentációhoz csatoltan küldi meg az EKAER számot, vagy a mentességet igazoló bizonylatot.

- Amennyiben a termék fuvarozása közúton történik, Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fuvarozás kizárólag az Adózás rendjéről szóló törvényben előírt Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) szám birtokában kezdhető meg. Megrendelő köteles a bejelentés teljesítéséhez szükséges adatokat a Megrendelésben, de legkésőbb a jogszabály által nevesített bejelentési határidőt megelőzően a MOL Racing Kft. rendelkezésére bocsátani.

- Amennyiben a Megrendelő érdekkörébe tartozó, eredetileg közölt adatokban bármilyen változás következik be, azt a Megrendelő köteles haladéktalanul a MOL Racing Kft, rendelkezésére bocsátani.

- Amennyiben a terméket a Megrendelő fuvarozza el és a termék a fuvarozás közvetlen következményeként tovább értékesítésre és leszállításra kerül belföldi harmadik fél részére (láncügylet), az EKAER bejelentési kötelezettség a Megrendelőt terheli. A Megrendelő köteles a MOL Racing Kft.-t tájékoztatni a tovább értékesítés tényéről a fuvarozás megkezdése előtt.

- Továbbá, ha belföldi első adóköteles termékértékesítés során a nem kockázatos termékek fuvarozását a Megrendelő (mint címzett) végzi, az EKAER kötelezettség a (címzettként) a Megrendelőt terheli.

19. SZANKCIÓS KLAUZULA

A Felek szavatolják, hogy jelen szerződés tárgya, illetve a Feleknek harmadik felekkel jelen Szerződés tárgyát érintő bármilyen további tranzakciója, továbbá a Felek, valamint a jelen szerződéskötési folyamatban résztvevő képviselőik semminemű, az Egyesült Amerikai Államok, az Egyesült Nemzetek Szövetségének Biztonsági Tanácsa, az Európia Unió, annak valamely tagállama vagy az Egyesült Királyság által kirótt kereskedelmi korlátozás (a továbbiakban együttesen: „Kereskedelmi Korlátozások”) hatálya alá nem esnek. A szerződő Felek egyike sem kötelezhető a jelen Szerződés alapján a kötelezettségének a teljesítésére (ideértve adott természetes vagy jogi személy számára, részéről, vagy rajta keresztül való teljesítés, szállítás, átvétel, értékesítés, beszerzés, pénzösszegek kifizetésére, illetve átvételére vonatkozó kötelezettséget), ha az a Kereskedelmi Korlátozások megsértésével jár.

20. SPECIÁLIS RENDELKEZÉS A COVID-19 JÁRVÁNY VONATKOZÁSÁBAN

Felek rögzítik, hogy a szerződéskötés időpontjában mindkettőjük által ismert COVID járvány ténye, valamint a szerződéskötés időpontjáig kibocsátott hatósági korlátozó intézkedések tartalma, és a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeiket ennek a ténynek és a kockázatok ismeretében vállalják. Felek az egyértelműség kedvéért azt is rögzítik, hogy a COVID járvány ténye önmagában nem jelent kimentési okot a szerződéses kötelezettségek nemteljesítése esetére. A COVID járvánnyal összefüggésben bejelentett vis maior vonatkozásában a Felek a következő rendelkezéseket fogadják el:

Felek a járványügyi helyzetre tekintettel önkéntes korlátozó intézkedéseket vezettek be, melyről egymást megfelelő módon tájékoztatták.

Amennyiben a COVID járvány következményei, vagy azok megelőzése végett bevezetett hatósági intézkedések a szerződéskötés időpontjában ismerthez képest többlet terhet rónak az egyik félre, úgy Felek a vis maior rendelkezései szerint járnak el, mindkét fél maga viseli az érdekkörében felmerült kockázatot és költségeket. Ebben a tekintetben a Felek megállapodnak, hogy nem minősül szerződésszegésnek, amennyiben a szerződésben vállalt kötelezettségeit azért nem tudja szerződésszerűen teljesíteni az érintett fél;

  • mert a tevékenységét, működési területét közvetlenül érintő járványos megbetegedések olyan mértéket öltenek, amely mérték mellett és azok következtében a vállalt kötelezettségek szerződésszerű teljesítése észszerűen már nem elvárható, vagy
  • a tevékenységét, működési területét közvetlenül érintő járványos megbetegedések következtében olyan, a szerződéskötéskor még nem létező hatósági intézkedésre kerül sor, amely objektíve ellehetetleníti a teljesítést

Fenti körülményekről az arra hivatkozni kívánó fél azok felmerültekor haladéktalanul köteles a másik felet értesíteni. Ebben az esetben a Felek a lehető legrövidebb időn belül kötelesek a helyzetet közösen értékelni, ill. minősíteni.

21. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A Szállítónak felróható hibás vagy késedelmes teljesítés, meghiúsulás (lehetetlenülés) esetén a Szállító a Megrendelő vagyonában bekövetkezett közvetlen károkért vállal felelősséget és nem köteles megtéríteni a Megrendelő közvetett, következményi kárait, így különösen az elmaradt hasznot vagy bevételt, az üzleti forgalom visszaesése miatt keletkezett kárt, valamint a Megrendelő üzleti partnereinél bekövetkezett károkat. A Szállítónak a szerződés felróható megszegéséből eredően a Megrendelőnél bekövetkező esetleges károkért való felelőssége a szerződés megszegésével érintett termékmennyiség ellenértékéhez, mint felső határhoz igazodik, azt nem haladhatja meg.

Facebook Instagram